Toen op 31 augustus 1906 op vele plaatsen in de omtrek van Lekkerkerk feest werd gevierd ter ere van de verjaardag van onze Koningin -maar in deze gemeente niet- ontstond er bij velen een drang, die dag voortaan ook hier als een nationale feestdag te vieren.

Zo vangen de notulen aan van de oprichtingsvergadering van de Oranjevereniging die op 5 september 1906 werd gehouden.
31 Augustus ging voorheen in Lekkerkerk onopgemerkt voorbij, maar op 31 augustus 1906 hadden velen de vlag uitgestoken en op enkele scholen word een feestje gehouden en spontaan was zelfs een optochtje in elkaar gezet.
Op aandringen van enkele burgers werd een vergadering bijeengeroepen die leidde tot de oprichting van een oranjevereniging.
De oprichters waren de Heren P.C. Oskam, Joh. de Boer, H. Roest Kzn. B. Roest Kzn. A.M. Hekking en Joh. van der Wouden Mzn.
De eerste vergadering word gehouden in de Groote Boer en werd geleid door Mr. G.J.J. de Mooy. Ongeveer 100 Lekkerkerkers waren ter vergadering gekomen.
Besloten word:

Onder luid applaus werd burgemeester Jhr. C. de Geer van Jutphaas tot erevoorzitter benoemd
Die avond werden 91 mensen lid van de vereniging.
Aan het slot van de vergadering word aan de oprichters een verdiend woord van lof toegesproken en voorts werd de hoop uitgesproken, dat voortaan op 31 augustus alom in deze gemeente opgewekt feest gevierd zou worden.
De vergadering die zich gekenmerkt had door een alleszins aangename geest, word daarna gesloten.
Uit de eerste bijeenkomst blijkt reeds het karakter van de vereniging: In de op 26 september 1906 gehouden bestuursvergadering word direct aan de orde gesteld do doop van de vereniging(dit zijn de woorden in de notulen). Uit enkele voorstellen wordt de naam "Oranje Nassau" het meest waardig gekeurd.
De Heer B. Streefland wordt hulde gebracht voor zijn voorstel in deze. De contributie wordt bepaald op f 0.25 per jaar.
op 4 oktober 1906 lelt de vereniging 190 leden.

Een fragment uit de notulen van de op 6 juli 1907 gehouden algemene vergadering;
"Als blijkt dat niemand meer het woord verlangt merkt de voorzitter op dat hoofdzaak voor het slagen van het feest is animo, maar dat een eerste bijzaak is geld . Nu is wel niet de zilvervloot in haar schatten nodig,doch een miniatuurtje ervan wel. Daarom spoort hij aan tot het aanbevelen van de collecte,die in de loop der volgende week langs de huizen zal worden gehouden.
Vergadering 15 juli 1907 de collecte bracht f 383,50 op.
10 augustus 1907: Er zal een poffertjeskraam komen.
Besloten wordt de schoolkinderen een bordje poffertjes te geven. De kosten per kind bedragen f 0.10. De gemeente wordt versierd - kosten f 30,--.
Vergadering 17 augustus 1907:
De aankondiging van een te houden optocht had weinig deelnemers opgeleverd, vandaar deze algemene vergadering.

Tijdens deze vergadering aanmeldingen voor de optocht nl:

Besloten wordt ruiters in historisch kostuum te steken. Deelnemers moeten zelf de huur de huur van een kostuum betalen. Huur kostuum f 1.50 Š f 2.-.
Aan de straatversiering willen alle aanwezige dames meewerken.
Volksspelen: tobbetje steken, tonrijden, mandspringen, blokjes rapen, zaklopen tweelingblokjes, trekken, hardlopen op handen en voeten, fietsringsteken.
Na afloop van het feest -vergadering op 23 september 1907:
Kosten feest f 529.18. ontvangsten f 477,15. tekort f 52.03. Door de bestuursleden wordt ge1apt. Eindresultaat een batig saldo van f 2.67.

1912, financieel tekort f 55.-. Wordt door bestuursleden gedekt. opbrongst collecte 1913 f 506.60.
1913 - honderdjarig bestaan onafhankelijkheid -daarom een groot feest met optocht en landing van de Prins van Oranje. GeÔllumineerde gondeltocht, grote optocht,kinderfeest (kermis in het klein), volksspelen.
1919 - 300 leden.
1926 - opbrengst collecte f 625.-.
1921 - opbrengst collecte f 643.40.
1922 - Openluchtspel - de inneming van den Briel.
1922 - opbrengst collecte f 650.25.
1923 - 25 jarig regeringsjubileum,net optocht,volksspelen, vuurwerk, etalagewedstrijd - 2 dagen feest - medewerking turnvereniging, poppenkast.

Dit waren enkele gegevens uit het grijs verleden.
In die tijd werden er al gauw meer mensen bij het feest betrokken om te helpen. De inkomsten der vereniging stegen in die tijd wel geleidelijk, maar de bestuursleden moesten toch nog al eens bijpassen,dat was toen zo,dat is ook na de oorlog wel voorgekomen.

Op 7 juni 1945 word een ledenvergadering van do Oranjevereniging gehouden. Het bestuur bestond uit slechts enkele leden De voorzitter, de Heer C.W. Molenaar, deelde mede, dat op 13 juni 1941 de kas en boeken der vereniging moesten worden gezonden aan de commissie voor niet commerciŽle verenigingen en stichtingen te ''s-Gravenhage.

Bij het schrijven van die Commissie op 24 januari 1942 word do oranjevereniging ontbonden. De eigendommen van de oranjevereniging moesten worden verkocht. De burgemeester moest daar uitvoering aan geven. Hij verkocht de eigendommen der vereniging aan de voorzitter.

Tijdens deze vergadering werd een nieuw bestuur gekozen, bestaande uit de heren J. de Jager, Opperduit, Abr. van der Velden, T. de Waard, F.P. Nobel, Aart Broere, J.W.P. de Jonge, D.P. de Groot, Joh. Nobel, P. v.d.Graaf, P. Goudriaan, J. v/d Hoven en de leden van het zittende bestuur C.W. Molenaar, G.Bos, A. Aarnoudse en H. Ligthart-Schenk. Voorts werden benoemd de Heren J. Mudde, G.Oskan, A.Stoppelenburg, Adr. Neven en P.W. van Beveren.

In een bestuursvergadering, ook op 7 juni 1945,worden de functies verdeeld. F.P. Nobel - voorzitter, J.Mudde - 2e voorzitter, C.W. Molenaar - secretaris, J.W.P. de Jonge - 2e secretaris en Abr. van der Velden - penningmeester. De contributie wordt vastgesteld op f 0.50 per jaar. Voorts wordt besloten een collecte te houden voor hot feest op 31 augustus 1945.

Vergadering op 25 juni 1945. Er zal gefeest worden op de verjaardag van Prins Bernhard. De kinderen worden getrakteerd op kersen en een eierkoek. Er is een kinderoptocht,or is een turndemonstratie,en 's avonds een optreden van de muziekvereniging Juliana,het mannenkoor,en andere koren. De totale kosten van dit feest bedroegen f 493.95. In do kosten van dit feest droeg het Nationaal Volksherstel f 400.- bij. Door de bestuursleden werd f 206,50 bijgedragen. Er was dus een saldo.

Voorts werden voorbereidingen getroffen voor een feest op 31 augustus en 1 september 1945. Op 31 augustus een optocht,een concert, een demonstratie en een etalagewedstrijd. Op 1 september kinder- en volksspelen, voorts aankoop van lampions en kaarsen voor een lampionoptocht. Er zal voorts op het terrein een collecte warden gehouden.

1946.
Op 4 mei zullen do gevallenen in de tweede wereldoorlog herdacht worden. Kransen worden gelegd op de graven van A de Jong, Verwoerd en Sloof. Een gezamenlijke kerkdienst des avonds
Op 5 mei een optocht door de gemeente met medewerking van de muziekverenigingen Juliana en Excelsior en K.D.O.
Programma 31 augustus 1946. Opening feest door de burgemeester. Kinderzang, muziek, volksspelon, rnoderne stoelendans,en 's avonds gondelvaart op de Lek, waarna op de Lek vuurwerk, samen met Nieuw Lekkerland. De eerste jaren na de bevrijding word er naar gestreefd elke gelegenheid aan te grijpen om te feesten. Natuurlijk feest op 31 augustus,aanvankelijk ook de verjaardag van Prins Bernhard en de bevrijdingsdag. De herdenking van de gevallenen had ieder jaar plaats.
In 1947 werd overwogen dat dit financieel niet haalbaar was. Gegevens over de gehouden collecten vermelden de notulen niet. Uit het jaaroverzicht 1946/1947 blijkt dat de ontvangsten f 3.355,82 bedroegen. De uitgaven bedroegen f 3.001,87 zodat er een batig saldo was van f 353,95.

Er werd in die tijd veel vergaderd. Dat was nodig omdat het bestuur nog de nodige routine miste. Voor het organiseren van het feest was de volle inzet van het hele bestuur nodig. De organisatie berustte op mondelinge afspraken en dat leidde nog al eens tot misverstanden. Later is er toe over gegaan om alles op papier te zetten. Dat bracht meer rust in de organisatie en het voorkwam misverstanden.

Toen de vereniging financieel in een gunstiger positie kwam kon ook hoger gegrepen worden. In 1948 werd een openluchtspel opgevoerd n.l. de hooiwagen van Lochum. Hiervoor waren veel spelers nodig,maar met een beroep op de plaatselijke toneelverenigingen kon men over voldoende mensen beschikken. Voor het spel,dat op het oude voetbalterrein werd opgevoerd, moest een poort met murengebouwd worden. Met de inzet van de vakmensen uit het bestuur slaagde men daarin. De belangstelling van het publiek van Lekkerkerk en omliggende plaatsen was overweldigend. Het was echt feest want dit was het eerste feest dat er weer normaal zwakalcoholische en sterke drank verkrijgbaar was. Voor het openluchtspel gaf dit moeilijkheden.

Vanaf die tijd werd elke 5 jaar de bevrijding gevierd dus in 1950,1955, 1960 enz.

Op de bevrijdingsdag was er steeds een historisch allegorische optocht. De medewerking van het publiek en de verenigingen was en is steeds groot. Er rijden in die optochten elke keer 70 Š 80 wagens mee.

Meestal werd de viering van de Koninginnedag en de bevrijdingsdag verbonden door activiteiten op de tussenliggende dagen. In 1956 schreef de Heer C.A. van Egmond het openluchtspe1 ďHet Oranjehuis" Dit stuk bestond uit ongeveer 20 taferelen. Het liep de geschiedenis van de Oanjes door vanaf de Dillenburg tot en met de Oranjes van het heden (1956)

De geschiedenis werd zeer goed uitgebeeld en voortreffelijk weergegeven. Voor elk tafereel waren weer andere kostuums nodig,die behoorden bij de tijd die beschreven werd. Voor het stuk waren 200 spelers nodig. Er waren slechts 120 spelers. Dit maakte de organisatie moeilijk. Bepaalde spelers moesten in twee of meer taferelen spelen,wat inhield weer verkleden en opnieuw grimeren. Voor dit spel waren ook veel attributen nodig. Er moest weer een grote poort met muren gebouwd worden,er moesten tableaus geschilderd worden, alles wat in het stuk voorkwam moest uitgebeeld worden. Bij de inneming van Den Briel moesten schepen te zien zijn,en het bootje van Koppelstok. Dat bootje was een karretje waartegen een geschilderd schild was geplaatst dat het idee van een roeiboot gaf (aan ene zijde) Koppelstok duwde het karretje met zijn voeten vooruit en maakte roeibewegingen met echte roeiriemen. Zo was er ook het turfschip van Breda en tanks van de Canadezen die na de bevrijding het land binnenkwamen.(schilden geplaatst tegen tractoren) De vindingrijkheid was groot dank zij Joost den Boon en Kees Neven. De belangstelling voor dit stuk was enorm groot. ~

Hulde ook voor de familie van der Lijken te Leiden,die de kostuums leverde en naar Lekkerkerk gekomen was om de mensen aan te kleden. Hulde ook aan de grimeur uit Leiden. Hij maakte de spelers in een ogenblik voor ons onherkenbaar.
Tijdens de opvoering van het stuk moest het hele bestuur zich volledig inzetten om dit karwei te klaren,maar het werd een groot succes.

In 1958 volgde het bezoek van Koningin Juliana aan Lekkerkerk en wel op 21 mei l958. Het hele bestuur stond in het zwarte pak met streepjesbroek aangetreden om aan de Koningin te worden voorgesteld. De Koningin vertrok uit Lekkerkerk met een boot. Tijdens haar vertrek ontrolde aan de waterkerende muur langzaam een groot doek, waarop stond "Lekkerkerk dankt U". Ook dit was het werk van Joost den Boon. Hij had een constructie gemaakt waardoor het doek zich automatisch ontrolde. Niet kunnen was er bij Joost niet bij.

In 1970 kwam Burgemeester Mater,die veel bewondering had voor de Oranjevereniging. Wethouder Vos zei bij zijn installatie van Mater - wat ook erg belangrijk is - de burgemeester lust een borreltje.

In 1973 was er een groot feest in Lekkerkerk in verband met het 25 jarig regeringsjubileum van Koningin Juliana. De vereniging kreeg een groot bedrag aan subsidie van de gemeente voor dat feest. Het was een feestweek met uitnemend weer - maand september.

Op een avond was er een muzikale show van twee showkorpsen uit Amersfoort, een majorettenkorps uit Hendrik Ido Ambacht en de Rijnmondband uit Schiedam. Deze verenigingen gaven gezamenlijk een geweldige show.

Aan het eind van die feestweek - zaterdagsavonds - was er een gondelvaart met 60 grote en kleine boten - alle verlicht. Er was ook een Spidoboot uit Rotterdam waarop raadsleden, Burgemeester en wethouders, het oranjebestuur, een jury voor de beoordeling van de deelnemende boten en gehandicapten.

Nog nooit hebben we zoveel belangstellenden in  Lekkerkerk gezien. Lekkerkerk zat verstopt maar ook Nieuw Lekkerland. De bussen aan de overkant konden niet verder. Wij kunnen alles over ziende concluderen,dat er in Lekkerkerk veel kan,dankzij:

Zoals na de oprichtingsvergadering in 1906 werd opgemerkt door de voorzitter, zo is het ook nu nog en zo moet het blijven -die vergadering, die zich gekenmerkt had door een alleszins aangename geest werd daarna gesloten.